۱۹:۲۳ ساعت جمعه, ۲۶ مهر ۱۳۹۸
 
   
 
shora-pardis

 

شورای پردیس بین الملل تهران

International Council of Tehran International Campus


 

 

 

 

 

دکتر داود رشتچیان

 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف

rashtchian@sharif.edu
Website

Davood Rashtchian

  Vice-President for Academic Affairs

Telefax (+98-21) 66165050
Fax (+98-21) 66165401


 

 

دکترعلی محمد افشین همت یار

رئیـس پردیس بین الملل تهرانAli Mohammad Afshin Hemmatyar

Assistant Professor


Department of Computer Engineering Sharif University of Technology
 

http://sharif.edu/~hemmatyar/

 

دکتر محمد ایزدی

مدیر کل آموزش دانشگاه صنعتی شریف


Mohammad Izadi

Dean of Education

http://sharif.ir/~izadi/


 

 

 

دکتر داود رشتچیان

مدیر کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف


Davood Rashtchian  

http://sharif.ir/~rashtchian/


 

 

دکتر سید حمیدرضا مداح حسینی

مشاور پردیس بین الملل تهرانHamid-Reza Maddah-Hosseini

Professor

Materials Science and Engineering Department

http://sina.sharif.ir/~madaah/

 

مهندس محمد ابراهیم ده آفرین

معاون پشتیبانی و توسعه منابع پردیس بین الملل تهران-دانشگاه صنعتی شریف


MohammadEbrahim DehAfarin

Tehran deputy for support of the international campus - Sharif University of Technology

 

 http://sharif.edu/~edehafarin


 

 

 

دکتر علی محمد افشین همت یار

مدیر برنامه  مهندسی فناوری اطلاعات


 Ali Mohammad Afshin Hemmatyar

Assistant Professor, PhD in Electrical Engineering

Director of Information Technology degree program

 

http://sharif.edu/~hemmatyar/


 

 

 

دکتر محسن اصغری

مدیر برنامه  مهندسی مکانیک و مهندسی مکاترونیک


Mohsen Asghari

Associate Professor,Ph.D. Sharif University of Technology

Program Manager, Mechanical Engineering and Mechatronics

 

http://sharif.ir/~asghari/


 

 

 

دکتر حسین غضنفری

مدیر برنامه  مهندسی نفت


Hoseyn Ghazanfari

Assistant Professor

Petroleum Engineering Program Manager

http://che.sharif.ir/index.html/index.php?Service=profile&Task=SHOW&Item=ghazanfari


 

 

 

دکتر علیرضا خالو

مدیر برنامه  مهندسی عمران


Alireza Khaloo

Distinguished Professor

Civil Engineering Program Manager

http://dena.sharif.ir/~civilinfo/faculty/faculty1.php?name=khaloo


 

 

 

دکتر سیروس جمالی

نماینده دانشکده شیمی


Sirous Jamali

Assistant Professor of Inorganic Chemistry

Representative of the Department of Chemistry

 

http://ch.sharif.edu/~chinfo/sjamali.html


 

 

 

دکتر نادر سید ریحانی

نماینده دانشکده فیزیک


Seyed Nader Seyed Reihani

Representative of the Department of Physics

 

http://phys.sharif.edu/web/sreihani


 

 

 

دکتر رسول رمضانیان

نماینده دانشکده ریاضی


 Rasoul Ramezanian

Assistant Professor

Representative of the Department of Mathematics

 

http://sharif.ir/~ramezanian/


 

 


 لطفا نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir 

ارسال نماييد

        دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران