۰۴:۰۸ ساعت یکشنبه, ۵ فروردین ۱۳۹۷
 
   
 

 

انتصاب آقای دکتر همت یار به عنوان معاون آموزشی پردیس بین الملل تهران

 
 

 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir ارسال نمایید