۲۲:۵۰ ساعت چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸
 
   
 

 

انتصاب آقای دکتر همت یار به عنوان معاون آموزشی پردیس بین الملل تهران

 

 لطفا نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir 

ارسال نماييد

        دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران