۰۳:۰۶ ساعت شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸
 
   
 
New Page 1

 

 

 

     

 

 

 ماموریت


   
   

* توسعه و ارتقاي سطح فعلي فعاليتهاي تخصصي  پژوهشي و آموزشي دانشگاه، براساس استراتژيها، سياست‌ها، برنامه‌هاي مصوب هيئت امنا و نيازمنديهاي ساير ذينفعان با به كارگيري ظرفيت‌هاي بلا استفاده دانشگاه شريف و ساير ارتباطات علمي داخلي و بين المللي به نحوي كه منجر به كسب درآمد منطقي براي ارتقاي كيفي ساير برنامه هاي علمي دانشگاه شود.

 

           
 

 لطفا نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir 

ارسال نماييد

        دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران