۰۴:۲۵ ساعت چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶
 
   
 

 

مرور وضعیت آموزشی در گردهمایی استادان پردیس

 
 

 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir ارسال نمایید