۰۳:۴۵ ساعت شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۸
 
   
 
New Page 1

 

 

 

     

 

 

 فلسفه وجودی


   
   

  * توسعه كمي خدمات آموزشي دانشگاه با حفظ سطح كيفيت آن و ارتقاي   سطح دسترسي جامعه مخاطبان به آموزشهاي دانشگاه شريف براي معكوس نمودن روند مهاجرت تحصيلي

 

           
 

 لطفا نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir 

ارسال نماييد

        دانشگاه صنعتي شريف، تهران، ايران