۱۰:۰۱ ساعت سه شنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
 
   
 
New Page 1

 

 

 

     

 

 

 فلسفه وجودی


   
   

  * توسعه كمي خدمات آموزشي دانشگاه با حفظ سطح كيفيت آن و ارتقاي   سطح دسترسي جامعه مخاطبان به آموزشهاي دانشگاه شريف براي معكوس نمودن روند مهاجرت تحصيلي

 

           
 
 

 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir ارسال نمایید