.
.

انتصاب آقای مهندس یاری به عنوان مدیر فرهنگی و امور دانشجویی پردیس بین الملل تهران

 

 

طی حکمی آقای مهندس مرتضی یاری به عنوان مدیر فرهنگی و امور دانشجویی پردیس بین الملل تهران انتخاب شدند و ضمنا از زحمات وتلاشهای دکتر میرزایی تقدیر شد.