.
.

تغییر در برگزاری مراسم فارغ التحصیلی پردیس بین الملل تهران

 

با توجه به در خواست دانشجویان برای فراهم شدن فرصت شرکت تعداد بیشتری از دانشجویان در مراسم دانش آموختگی پردیس، برگزاری این مراسم به پایان آبان ماه موکول شد.با توجه به این که تنها دانشجویانی که مراحل فارغ التحصیلی را گذرانده اند می توانند در مراسم شرکت کنند، متقاضیان باید امور مربوط به فارغ التحصیلی خود را سریعتر پیگیری نمایند..

اطلاعات بیشتر