.
.

دانشجویان گرامی

در صورت داشتن شرایط تخفیف جهت ارائه درخواست از روز دوشنبه مورخ 94/01/17 لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 94/01/30 به دفتر پردیس مراجعه نمایید

درخواست های بعد از تاریخ فوق بررسی نخواهد شد