.
.

انتصاب دکتر امین میرزایی به عنوان مدیر فرهنگی و دانشجویی پردیس بین الملل تهران

 

طی حکمی از طرف دکتر سید حمیدرضا مداح حسینی رئیس پردیس بین الملل تهران دانشگاه صنعتی شریف ، دکتر امین میرزایی به عنوان مدیر فرهنگی و دانشجویی پردیس بین الملل تهران منصوب گردید