۰۵:۳۳ ساعت سه شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۷
 
   
 
New Page 1

 

 

 

     

 

 

 ارزشهای اصلی و محوری پردیس


   
   

   * رعايت سطح كيفي و استانداردهاي علمي دانشگاه شريف

   * تاکید بر توجيه اقتصادي عملكرد و فعاليت مبتني بر هزينه درآمد

   * تاكيد بر مشتري مداري و رعایت خواسته هاي مخاطبان با حفظ اصول       اساسي دانشگاه

   * فعاليت در عرصه منطقه اي و جهاني  با همكاري شركاي بين المللي معتبر

 

 

           
 

 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس tic@sharif.ir ارسال نمایید