درباره ما

حسابداری دانشجویی

اطلاعیه ها و اخبار

ضوابط و مقررات

فرم ها

فناوری اطلاعات

پیوندها

دانشجویان برتر
| | | | | | | |

آموزش یکسان، ارزشیابی یکسان

آرشیو اطلاعیه مالی
اطلاعیه های حسابداری

 • اطلاعیه تسویه بسته اعتباری اول شهریه متغیر نیمسال دوم 1402-1401
 • اطلاعیه پرداخت شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401
 • اطلاعیه تسویه بسته اعتباری سوم نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401
 • اطلاعیه تسویه بسته اعتباری دوم نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401
 • اطلاعیه تسویه بسته اعتباری اول شهریه متغیر نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401
 • اطلاعیه پرداخت شهریه نیمسال اول تحصیلی 1402-1401
 • اطلاعیه تسویه شهریه تابستان 1401-1400
 • اطلاعیه تسویه بسته اعتباری سوم شهریه متغیر1401-1400
 • اطلاعیه شهریه سال تحصیلی 1402-1401
 • اطلاعیه تسویه بسته اعتباری دوم نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400
 • اطلاعیه تسویه بسته اعتباری اول نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400
 • اطلاعیه پرداخت شهریه ثابت نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400
 • اطلاعیه‌تسویه‌بسته‌اعتباری‌سوم‌شهریه‌متغیر‌ ‌ نیمسال‌اول‌سال‌تحصیلی1401-1400
 • اطلاعیه‌تسویه‌بسته‌اعتباری‌دوم‌شهریه‌متغیر‌ ‌ نیمسال‌اول‌سال‌تحصیلی1401-1400
 • اطلاعیه نحوه اخذ شهریه ، دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • اطلاعیه تسویه بسته اعتباری اول شهریه متغیر نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400
 • اطلاعیه شماره 4 شهریه سال تحصیلی 1401-1400
 • اطلاعیه شماره 2 نحوه پرداخت شهریه ثابت سال تحصیلی 1401-1400
 • اطلاعیه شهریه سال تحصیلی 1401-1400
 • اطلاعیه پرداخت شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400
 • اطلاعیه تسویه بسته اعتباری سوم- نیمسال 1400-1399
 • اطلاعیه پرداخت شهریه ترم تابستان 1400-1399
 • اطلاعیه تسویه بسته اعتباری دوم
 • اطلاعیه پرداخت شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399